200 författare – Arne Naess

Arne Naess, Norge

Bok:              Ekologi, samhälle och livsstil –  utkast till en ekosofi. LT, 1981.

Den ekologiska krisen och situationens allvar beror på en djupt förankrad materiell produktions- och förbrukningsideologi och praxis, konstaterar ekosofen och djupekologen Arne Naess. I boken Ekologi, samhälle och livsstil försöker han därför att teoretiskt tillrättalägga en ekologiskt och socialt ansvarsmedveten politik. Ska vi komma tillrätta med krisen krävs en djup ekologi till skillnad från dagens grunda ekologiska rörelse, som i bästa fall lindrar symtom men som också används som påtryckningsmedel för industriländerna i kampen för fortsatt makt över u-länderna.

En förändring av människans mentalitet är nödvändig, skriver Naess. Den politiska viljan till en sådan önskvärd förändring kan bara bearbetas bland folket och bland politiker genom att medvetandegöra det orimliga i hur saker och ting fungerar med det nuvarande systemet (snedfördelning, världssvält, ekologisk kris). Men denna förändring är ändå inte tillräcklig. Det krävs en politisering av den ekologiska rörelsen. Med stora politiska maktcentra bortom demokratisk kontroll blir maktanalys nödvändigt. Det finns ett behov av ekosofiska generalister som strävar efter helhetssyn, till skillnad från fackspecialister. Med systemtänkande och breda argumentationssammanhang kan vi utmana och överskrida det nuvarande systemet, som växer fram utifrån önskningar, konsumtion och konstlade surrogatbehov.

Miljökrisen ger människorna en enastående anledning att upptäcka djupare värden, menar Naess. Dagens överdrivet materiella livsmål svarar sällan mot våra djupa behov, alltså djupa, förankrade och integrerade målsättningar. Övertro på teknik ger ett teknokratiskt, centraliserat samhälle där hårdteknik prioriteras framför mjuk och nära teknologi. Det finns också en övertro på vetenskap och experternas roll. Vårt ekologiska vetande är starkt begränsat, vilket innebär att sådant som våra värderingar, våra känslor, vår förmåga till inlevelse är väsentligt för verkliga förändringar.

Ekologi, samhälle och livsstil är en imponerande bok, med en spännvidd över områden som vi är vana att betrakta som ganska långt från varandra. Det är en bok som ger sammanhang, som lyfter fram många väsentliga perspektiv. Stundtals tränger boken djupt in i filosofiska spörsmål, vilket för lekmannen kan innebära att ämnet känns ”svårt”. Men däremellan klargör Naess sammanhangen och lotsar oss fram.

Varje kultur vilar på en filosofi. Arne Naess lyfter i boken Ekologi, samhälle och livsstil fram en personlig ekosofi, ett försök till en filosofi, eller ett helhetsmönster, som skulle kunna möta många av de ekologiska och sociala katastrofer som vi står mitt uppe i och/eller inför, alltså ett tänkande där människa-människa och människa-natur-kosmos kan fungera i harmoni med varandra. Naess poängterar vår samvaro med allt liv, det levandes rätt till utveckling och strävar efter en enhetsfilosofi med en systematisering av normer och hypoteser, vilka tillsammans kunde svara mot de kriser vi står inför. En viktig synpunkt från Naess har att göra med värde, att vi måste komma ifrån värdeprioriteringar kring bekvämlighet och ekonomisk tillväxt och gå tillbaka till det som har värde i sig själv.

Ur Naess författarskap ska vi också lyfta fram en annan bok, Gandhi, från 2002, där Naess undersöker den indiske ikonens livsfilosofi, inte minst ”satyagraha”, en metod för att komma till rätta med gruppkonflikter. En av poängerna är att Gandhis metoder skulle kunna användas vid en rad konflikter i dagens värld för att radikalt minska lidandet i världen.

Arne Naess publikationer i urval:

Ekologi, samhälle och livsstil – utkast till en ekosofi. LT, 1981.

Gandhi. Natur & Kultur, 2002.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.