200 författare – Bell Hooks

Bell Hooks, USA

 Bok:              Allt om kärlek – nya visioner. Ordfront, 2004.

 Den amerikanska feministen Bell Hooks ger sig i sin bok Allt om kärlek i kast med att beskriva kärlekens väsen och hamnar då även i clinch med kärlekens största hinder – makt. Under patriarkatets inflytande ser vi idag en brist på kärlek, en kärlekslöshet, enligt Hooks. Vi ser ett fjärmande från känslor, en tuffhet och en maskering från djupare känslor. Som samhälle är vi rent av besvärade av kärleken, menar Bells. Det som vi benämner ”kärlek” framstår som en skön känsla utan förpliktelser. Kärnfamiljer präglas ofta av rädsla för intimitet, en rädsla för att älska och för besvikelsens smärta. Visserligen finns ofta både tillgivenhet och omtanke i relationerna, men sällan kärlek, menar Hooks. Kärlekslösa relationer innebär större trygghetskänsla och mindre krav och risker än kärlek. ”Kärlek” mot familjen framstår här inte som ett val, utan förbundet med plikt och skyldigheter.

Bell Hooks kopplar ihop kärlekslöshet med dysfunktionella familjer, där försummelser och kränkningar är vanliga. Här finns någon som vill bli älskad, men som inte själv vill älska tillräckligt mycket. Ofta finns en längtan efter kärlek, men modet saknas att ta de risker som kärlek medför. Ofta finns passion och romantiska förhållanden utan kärlek, ibland finns också spår av rasism, sexism eller sexuell besatthet. Man kan inte älska om man samtidigt sårar och misshandlar, menar Hooks.

Men vad är då kärlek enligt Hooks? Hon beskriver kärlek som en stark viljeakt både i avsikt och i handling, det handlar om ett medvetet val, om engagemang, ansvar och förpliktelser. Det handlar också om rättvisa, lika rättigheter och möjligheter, ärlighet, sanning och öppenhet. Det handlar om intimitet, att anförtro sig, om två själar som möts och berör varandra djupare, om ömsesidighet, gemenskap och ett kärleksfullt förbund. Kärlek är också ett sökande och en längtan, en tro på kärlekens makt/kraft. Kärlek hänger starkt samman med läkande och helande. Den kan läka sår från det förflutna, ge näring åt sårade själar och innebära återhämtning. Både kärlek från andra och ”eget” växande innebär läkning.

Kärlek är inte minst en andlig kraft som förenar och binder ihop allt levande, skriver Hooks. Det andliga perspektivet kan innebära en helande livskraft som en reaktion på kärlekslöshet och på en kultur där produktion och handelsvaror står i centrum. En kultur som ignorerar livets grundläggande ömsesidiga beroenden för att kunna dyrka individualitet och personlig vinning framkallar en stark andlig hunger, som religionssamfunden i mångt och mycket misslyckats med att tillfredsställa, då de gett efter för världsliga krav och tolkat andligt liv på ett sätt som upprätthållit de värderingar och den kultur som är själva orsaken till den andliga hungern. Till skillnad från denna kultur och dess kärlekslöshet önskar Bell Hooks ett samhälle med en genomsyrande kärleksetik som skulle förutsätta att alla har rätt att vara fria, att leva ett fullödigt och gott liv. Med Erich Fromms ord betyder detta att ”vittgående och genomgripande förändringar i den sociala strukturen är ofrånkomliga, om kärleken ska bli ett allmänt socialt fenomen och inte som nu en strängt personlig angelägenhet.” Andligt liv handlar här först och främst om att förbinda sig till ett sätt att tänka och uppföra sig som vördar vissa principer, inte minst samvaro och gemenskap mellan människor, skriver Hooks. Och vi kan bara öppna oss för kärleken om vi frigör oss från vår besatthet av makt och övervälde.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.