200 författare – Janet Biehl

Janet Biehl, USA

Bok:              Kommunalismen – en socialekologisk politik. Frihetlig Press, 2008.

Kapitalismen är i färd med att förändra jorden i ett tempo som saknar motstycke i mänsklighetens historia. Svält, krig, gränslös fattigdom och ohämmad miljöförstörelse är alla produkter av dess ändlösa jakt på ökad profit. Vi är i akut behov av ett ekologiskt och humanistiskt alternativ till dagens samhällssystem; en rörelse som både vågar och är i stånd att utmana den rådande ordningen. Den verkliga kampen om planetens framtid är – enligt Janet Biehl – en social och politisk kamp där centrum av kapitalackumulationen (riksbankernas och företagens makt samt de västerländska industristaterna) står mot hela mänsklighetens och jordens långsiktiga intressen.

De två amerikanerna Murray Bookchin och hans efterföljare Janet Biehl har skapat och utvecklat en process eller en väg som skulle kunna innebära en lösning av världens svårigheter idag. De kallar denna process för kommunalism, eller på originalspråk libertarian municipalism, en väg som skulle innebära mänsklig frigörelse och samhälleligt (socialt och ekologiskt) ansvar. Kommunalismen är en politik för social, ickevåldsam revolution. Kort sagt går processen ut på folkbildning, decentralisering och direktdemokrati. Det handlar om att bryta ner de idag hierarkiska och centraliserade institutionerna i samhället till ett stort antal omvandlade kommuner (därav namnet kommunalism), som då skulle delegeras makt och styra den nya infrastrukturen inom sitt geografiska närområde. Det skulle alltså innebära ett folkligt självstyre, där medborgarna inom respektive kommun möts i folkförsamlingar och ansikte mot ansikte debatterar och beslutar kring frågor som kommunen ställs inför, ett styrelseskick där man direkt och oförmedlat förvaltar sina samhällen på lokal nivå. Detta skulle då innebära en frigörelse från de centraliserade institutioner som idag påtvingar världens alla aktörer kapitalismens bojor (expansion, erövring).

I boken Kommunalismen – en socialekologisk politik lägger Janet Biehl fram ett program för en kommunalistisk utveckling. Den erbjuder både en teori och en praktisk väg för ”en bättre värld”. Vi ser här hur folkbildning är en avgörande faktor, eftersom allmänheten måste bli engagerade medborgare som vägrar medverka till de sociala och ekologiska kriserna av idag om idén ska kunna bli något annat än en dröm. Med ett starkt engagemang för sociala och ekologiska frågor på lokal nivå skulle man kunna komma tillrätta med såväl sociala orättvisor (”bortom knappheten”) som miljökriser (ekologiskt anpassade lokalsamhällen). Slutvisionen är en värld av ett enormt antal omvandlade kommuner som samarbetar med varandra i en sorts global konfederation. (Observera att de nuvarande kommunerna (miniatyrvarianter av nationalstaten) långt ifrån representerar någon lösning, tvärtom hålls lokala myndigheter av idag under sträng kontroll och deras ”frihet” är inskränkt inom ramen för nationalstatens byråkrati och centraliserade krav.)

Kritiker menar att denna vision är en helt orimlig fantasi. Men Janet Biehl hävdar att förutsättningarna för en lyckad kommunalistisk rörelse aldrig varit så goda som nu, dels på grund av att vi (nutida människor) har en mer utvecklad förståelse för demo-kratiska processer än någon generation tidigare, dels på grund av väl utvecklad teknik (t ex kommunikationssystem) som skulle kunna trygga överlevnaden i ett sådant nytt samhälle. Ett tragiskt alternativ är att trampa på i nuvarande exploaterande ekorrhjul och förvärra de kriser och katastrofer vi lever med idag, vilket knappast är att föredra.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.