200 författare – Martha C. Nussbaum

Martha C. Nussbaum, USA

Martha C. Nussbaum, USA, 1947-, politisk filosof med intresse för feminism, världsfattigdom, etik, juridik, ekonomi och djurs rättigheter, hon har inte minst – delvis tillsammans med Amartya Sen från Indien – arbetat fram en alternativ makroekonomi som om den blev förverkligad globalt sannolikt skulle bidra till att fattigdomen i världen minskade betänkligt, läs gärna hennes fantastiska bok Främja förmågor, som visar på just denna möjlighet.

Martha Nussbaum

Bok:              Främja förmågor – en modell för mänsklig utveckling. Karneval,                              2013.

Hur mäter man ökad livskvalitet? Den dominerande modell som länge varit allenarådande hos nationalekonomer, beslutsfattare och byråkrater säger BNP per capita. När, och endast när, denna BNP ökar har ett land betraktats som framgångsrikt när det gäller medborgarnas bästa, vilket bland annat gett höga betyg åt länder med alarmerande ojämlikhet.

Indiern Amartya Sem och amerikanskan Martha C. Nussbaum tillhör dem som sågat detta sätt att mäta livskvalitet, särskilt för de fattiga, längs fotknölarna. De har ägnat betydande arbete åt att lyfta fram en annan modell som främjar ”förmågor”. Den verkliga frågan man måste ställa utifrån detta perspektiv är: vad kan människor faktiskt göra och vara? Vilka verkliga möjligheter till handling och val har samhället gett dem? Man menar att vissa förmågor är centrala för idén om ett människovärdigt liv, och just mänsklig värdighet är ett centralt begrepp i Nussbaums teoribygge.

Nussbaum exemplifierar med en fattig kvinna från Indien. Om Indiens BNP per capita ökar, så påverkar det inte kvinnans livssituation. Om man däremot skulle börja arbeta med förmågemodellen hade det inneburit signifikanta förbättringar för de fattiga. Förmågemodellen insisterar på att det politiska målet i respektive land borde vara att alla människor ska komma över en tröskelnivå/miniminivå när det gäller ett antal förmågor. Däremot är det inget i deras liberala modell som påtvingas var och en, det finns betydande utrymme för valfrihet. Frihet och livsstilsval har ett stort värde i sig.

Nussbaum pekar ut 10 centrala förmågor som framhålls som så väsentliga att de borde implementeras i varje lands grundlagsstiftning, nämligen liv, fysisk hälsa, kroppslig integritet, [utbildning och kreativitet], känslor, kritiskt förnuft, samhörighet, respekt för andra arter, lek samt kontroll över både den politiska och materiella egna miljön.

Dessa förmågor ligger nära mänskliga rättigheter och internationell rätt. Ett viktigt perspektiv för Nussbaum har varit detta med kulturell mångfald, så även om förmågorna implementeras i grundlagar, så finns ett betydande utrymme för respektive nation att utforma dem i enlighet med sina traditioner och kulturer.

Just nationen har en nyckelroll i Nussbaums modellbygge. Hon menar att privata initiativ och ickestatliga organisationer inte räcker till, det krävs en institutionell lösning på globala problem. Nationen är idag en oöverträffad grundstruktur med grundläggande politiska principer och är den aktör som kan garantera en miniminivå av de centrala förmågorna för sitt lands medborgare. Globalt blir det mer krångligt, eftersom en världsstat varken är befintlig eller önskvärd. Här ger Nussbaum de rika nationerna ett extra ansvar att hjälpa fattiga länder. Även om följande är kontroversiellt, resonerar hon, så har många av problemen i fattigare länder…

”… orsakats av kolonial exploatering som bland annat har hindrat dem från industrialisering och bestulit dem på naturtillgångar. Omfördelning i nutid förefaller vara ett lämpligt sätt att gottgöra det förflutna.”

 

Nussbaums modell vill se till att alla människor kan leva fullödiga och kreativa liv, utveckla sin potential och bygga upp en meningsfull och människovärdig tillvaro. Därför kräver hon en motteori till BNP per capita, eftersom de dominerande teorierna har styrt utvecklingspolitiken på tvärs mot allmänt omfattade mänskliga värderingar såsom respekt för jämlikhet och värdighet. En sådan motteori bör beskriva utveckling på nya sätt och visa oss en annan bild av hur vi ska prioritera i en era av akuta mänskliga problem och oförsvarliga sociala orättvisor.

Martha C. Nussbaums publikationer i urval:

Främja förmågor – en modell för mänsklig utveckling. Karneval, 2013.

Kvinnors liv och social rättvisa – ett försvar för universella värden. Daidalos, 2002.

Känslans skärpa, tankens inlevelse – essäer om etik och politik. Symposion, 1995.)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.