200 författare – Murray Bookchin

Murray Bookchin, USA

Bok:              Perspektiv för en ny vänster – essäer om direkt demokrati, moralisk

                        ekonomi, socialekologi och kommunalism. Frihetlig Press, 2003.

Murray Bookchin (se även omdömet av Janet Biehl) är den samhällsteoretiker och filosof som utvecklat socialekologins bärande principer. Med en socialistisk utgångspunkt insåg han tidigt att kapitalismen, företagsmakten och marknadsväldet å ena sidan och statsmakt och centralisering å andra sidan med sina gemensamma krav på kapitalackumulation och tillväxt orsakar utarmning av såväl arbetarklassen som naturen.

Bookchin var alltså en ”vänsterintellektuell”, men förfärades av den totalitarism som växte fram under 1900-talet i marxismens namn, inte minst i Stalins Sovjet. Han ansåg att en omprövning av vänsterrörelsens grunder var nödvändig och sökte skapa en ny revolutionär politik som är genomgående demokratisk. Social revolution skulle aldrig mer få innebära diktatoriskt styre av ett parti som förföljer och mördar människor för att uppnå ett förmodat bättre samhälle. Istället skulle den nya revolutionära politiken innebära ett fortlöpande rörelsebyggande för att aktivt bemyndiga alla medborgare. Ett folkligt självstyre med hög grad av direktdemokrati skulle därmed ersätta parlamentarismen, där framröstade politiker sköter statens affärer i folkets (människornas) namn. En ny – moralisk – ekonomi i ett sådant folkligt självstyre skulle förhindra många av de kriser som den nuvarande ekonomin orsakar.

Bookchin argumenterar starkt för den socialekologiska övertygelsen att den nuvarande samhällsformen bygger på exploatering och därmed orsakar vår tids stora svårigheter, både de sociala och ekologiska. Det nuvarande systemet är baserat på herravälde och hierarkier, skriver Bookchin. Socialekologin är ett försök att utmana hela det system som baserar sig på herravälde och försöker eliminera de idag befintliga hierarkiska och klassbaserade strukturerna.

Kommunalismen är alltså ett socialekologiskt program, vilket bygger på en ny demokratirörelse med utgångspunkt från folklig självförvaltning. Den är alltså inte något partiprogram, den förespråkar inte bildandet av en partiapparat för att erövra statsmakten utan vill bryta ner denna hierarkiska struktur. Kommunalism träder här fram som en sorts syntes mellan de anarkistiska idealen frihet och frigörelse, de marxistiska idealen rättvisa och samhällsansvar samt det ekologiska idealet hållbarhet. I ett fritt och ekologiskt hållbart samhälle krävs det att alla hierarkiska och klassbaserade strukturer bryts ned. Kommunalismen, hävdar Bookchin, skulle på allvar kunna utmana hela det system som baserar sig på herravälde och är därmed en strävan efter att eliminera de orsaker som ligger till grund för både den sociala och ekologiska förstörelsen som vi lever med idag under befintligt system.

Just i kommunen finns en enorm potential, en enorm sprängkraft, skriver Bookchin. I alla tider har det funnits människor som motsatt sig centralisering och eliter som bestämt över huvudet på dem. I kommunen finns således en väldig makt. Bookchins kommunalism är ett svar på hur denna makt skulle kunna ges en konkret, institutionell, frigörande form samt hur denna makt och denna institutionella form skulle kunna lösa de sociala och ekologiska kriser och katastrofer som vi lever med och hotas av idag.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.